Форум Пошук по сайту Карта сайту
 
 
Про університет

Юридичний факультет створений 28 серпня 2001 року наказом ректора НАУ для підготовки фахівців напряму «Право» за спеціальністю «Правознавство».

Історія його має давнє коріння, коли група правовиків працювала в складі кафедри економіки Української сільськогосподарської академії. Актуальні потреби села, аграрного виробництва об’єктивно поставили питання про розширення викладання правових дисциплін у нашому вузі, а відтак, і створення окремої кафедри, яка б забезпечувала викладання всіх юридичних дисциплін в університеті. Так народилася кафедра аграрного права, що була створена в 1996 році на факультеті аграрного менеджменту. Її очолила кандидат економічних наук, доцент Карасик О.М. У 2000 році кафедру перейменовано у кафедру правознавства, яку очолив провідний вчений у галузі аграрного та земельного права, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії правових наук України Янчук В.З.

Кардинальні зміни в економіці аграрного сектору в останні роки, проведення земельної реформи у державі встановили нові орієнтири у концептуальному підході до правового забезпечення цих глобальних процесів. Саме життя поставило вимогу про підготовку висококваліфікованих фахівців-правознавців з метою правового обслуговування таких соціально-економічних процесів у суспільстві. З цією нагальною та важливою для нашої молодої держави метою і створений юридичний факультет НАУ. Сьогодні він структурно входить до навчально-наукового інституту земельних ресурсів, правознавства та педагогіки.

Навчальна робота

Навчальний процес спрямований на ефективну індивідуальну підготовку та виховання сучасного фахівця-юриста, здатного реально вирішувати повсякденні питання юридичного обслуговування різноманітних сфер людської діяльності з акцентом на аграрні та земельні правовідносини та плідний розвиток юридичної науки. Якісний навчальний процес на юридичному факультеті сьогодні забезпечують 5 докторів та 12 кандидатів юридичних наук і 1 доктор медичних наук, які працюють у складі зазначених кафедр факультету. Протягом перших трьох років студенти вивчають цикли дисциплін, передбачених освітньо-професійними програмами (ОПП). Вже з 1-го курсу вивчаються також спеціальні дисципліни, актуальні для сьогодення. Студенти проходять поглиблене вивчення фахових правових дисциплін та дисциплін управлінського та економічного циклів. Велика увага приділяється вивченню іноземних мов та комп’ютерних технологій.

Навчальні плани передбачають проходження практики з фундаментальних правових дисциплін, як то адміністративне, земельне, цивільне та сімейне право. Місцем проходження практики є судові та правоохоронні органи, юридичні управління районних державних адміністрацій, управління сільського господарства та земельних ресурсів, сільськогосподарські підприємства різних форм власності. Студенти факультету за бажанням можуть проходити військову підготовку на військовому факультеті.

Наукова робота

Співробітники кафедр факультету проводять наукові дослідження з досить широких питань юридичної науки, віддаючи перевагу проблемам аграрного, земельного та екологічного права. А саме — проблемам застосування земельного законодавства, правового становища сільськогосподарських підприємств ринкового типу, юридичної відповідальності за порушення земельного та екологічного законодавства, права власності селянського (фермерського) господарства, правового регулювання виробничо-господарської та фінансово-кредитної діяльності в аграрному секторі, аграрно-договірних зобов’язань та зміцнення договірної дисципліни, адміністративних правовідносин у аграрній сфері.

На факультеті здійснюється підготовка кандидатів наук за спеціальністю 12.00.06 — «Аграрне право; земельне право; екологічне право; природоресурсове право».

Студентське життя

Студенти юридичного факультету, проявляючи завзятість, винахідливість, багатогранність свого таланту, беруть активну участь у культурно-мистецьких заходах, що проводяться на факультетському, університетському та міжвузівському рівнях. Як учасники інтелектуальних ігор, студенти розширюють свій загальноосвітній та професійний рівень, що є передумовою формування творчої особистості. Важливою складовою навчального процесу є наукове студентське життя — студенти-правники приймають найактивнішу участь у наукових конференціях з юридичних наук, які проводяться у вищих навчальних закладах різних міст нашої держави, неодмінно стаючи номінантами у них.

Запорукою гармонійного розвитку людини є також фізичне виховання. Усвідомлюючи важливість цього, студенти факультету приймають участь у спортивних змаганнях, проявляючи наполегливість, силу волі, цілеспрямованість, прагнення до перемоги. А тому серед студентів-юристів НАУ є призери першості по деяких видах спорту, зокрема вільної боротьби, карате і не лише по університету, а й міських.

Міжнародне співробітництво

Метою налагодження міжнародних зв’язків факультету є вивчення міжнародного досвіду правового регулювання аграрних та земельних правовідносин для досягнення позитивного ефекту в аграрному секторі економіки та державному регулюванні земельних відносин.


Головна сторінка сайта Друкувати сторінку Написати листа адміністратору
 
Коротко
Актуально і оперативно!!!
Адреса профкому
Розклад пар
Реєструйтеся на форумі!
Copyright © 2007, Профком студентів Національного університету біоресурсів та природокористування України
Україна, 03041, вул. Героїв Оборони, 15 (навчальний корпус №3), кімната 24-а.
тел./факс: +38 (044) 527-85-63, Наші проекти E-mail: stprofcom@twin.nauu.kiev.ua
http://www.profcom.kiev.ua