Форум Пошук по сайту Карта сайту
 
 
Комісії

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЖИТЛОВО-ПОБУТОВУ КОМІСІЮ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ СТУДЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Житлово-побутова комісія профспілкового комітету студентів Національного аграрного університету здійснює організацію профспілкової роботи в університеті та вирішення її поточних питань згідно з статутними цілями та завданнями профспілки.
Комісія виконує свої повноваження на основі єдності цілей, колективності, демократії, гласності, дотримання принципів соціальної справедливості та законності, захисту інтересів студентства НАУ.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖНЕННЯ

1.1 Житлово-побутова комісія , її голова обираються на профспілковій конференції або на засіданні профспілкового комітету студентів з числа його членів відкритим або закритим (таємним) голосуванням.
1.2 Повноваження членів Житлово-побутової комісії визначаються Положенням про Профспілку працівників освіти і науки м. Києва і цим Положенням.
1.3 Житлово-побутова комісія на своєму засіданні обирає заступника голови відкритим голосуванням.
1.4 Житлово-побутова комісія на своїх засіданнях готує пропозиції до профспілкового комітету студентів по вводу та виводу зі складу членів комісії, інструкторів.
1.5 Інструктори Житлово-побутової комісії мають ті ж права і обов’язки що і члени комісії окрім випадків голосування на засіданнях комісії та профспілкового комітету, де вони мають право дорадчого голосу.
1-.6 Житлово-побутова комісія здійснює свою роботу на громадських засадах, хоча за активну діяльність та високу якість роботи члени та інструктори комісії за її поданням можуть бути нагородженні профспілковим комітетом грошовими преміями та пам’ятними подарунками в порядку, передбаченому для заохочення студентського активу.


2. ЗМІСТ РОБОТИ ЖИТЛОВО-ПОБУТОВОЇ КОМІСІЇ

2.1 Житлово-побутова комісія організує роботу профспілкової організації студентів університету та вирішує поточні питання профспілкової роботи у гуртожитках університету згідно з статутними цілями і завданнями профспілкового комітету студентів НАУ.
2.2 Житлово-побутова комісія:
• допомагає студрадам гуртожитків студмістечка НАУ в організації роботи їх комісій;
• здійснює підготовку та проведення зборів та конференцій студрад гуртожитків;
• здійснює взаємодію з адміністрацією студмістечка НАУ та факультетами (інститутами) у питаннях, які стосуються поселення, проживання, побуту мешканців гуртожитків;
• допомагає адміністрації студмістечка НАУ у вирішенні питань стосовно поселення студентів, поліпшення умов проживання у гуртожитках та проведення культурно-масових, спортивних та інших заходів;
• здійснює навчання активу студрад гуртожитків НАУ;
• допомагає в спорудженні та оформленні наочної агітації у гуртожитках студмістечка університету;
• надає консультативну допомогу та інформує мешканців гуртожитків про їх права та обов’язки;
• контролює виконання рішень профспілкового комітету студентів університету.
2.3 Основні напрямки діяльності Житлово-побутової комісії наведено в Додатку №1.
2.4 Житлово-побутова комісія звітує про свою роботу перед членами профспілки на звітно-виборчій конференції, а у період між конференціями — перед профспілковим комітетом студентів НАУ.


3. ПОВНОВАЖЕННЯ ЖИТЛОВО-ПОБУТОВОЇ КОМІСІЇ

3.1 Житлово-побутова комісія має право:
• проводити перевірки санітарного стану, умов проживання, побуту мешканців гуртожитків;
• вносити на розгляд адміністрації університету питання поліпшення умов проживання, побуту мешканців гуртожитків та вимагати прийняття по ним рішення;
• звертатись до адміністрації університету та його підрозділів для отримання необхідної інформації.
• одержувати від профспілкових органів (комісій та ін.) інформацію, необхідну для роботи комісії;
• в разі необхідності залучати до проведення необхідних заходів профспілковий актив, працівників профспілкових органів, кваліфікованих спеціалістів.


4. ОБОВ’ЯЗКИ ЖИТЛОВО-ПОБУТОВОЇ КОМІСІЇ

4.1 Житлово-побутова комісія зобов’язана:
• оперативно вирішувати питання які стосуються умов поселення, проживання та побуту студентів у гуртожитках, проведенню культурно-масової та спортивної роботи серед мешканців;
• не менше одного разу на тиждень проводити перевірки санітарного стану гуртожитків;
• проводити навчання членів студради гуртожитків студмістечка НАУ;
• допомагати у проведенні зборів та конференцій мешканців гуртожитків;
• постійно контролювати роботу комісій студрад гуртожитків;
• при необхідності надавати наявну інформацію іншим комісіям профспілкового комітету студентів;
• постійно контролювати стан виконання рішень профспілкового комітету студентів;
• оперативно надавати інформацію на стенди студрад гуртожитків.
4.2 Члени Житлово-побутової комісії несуть відповідальність перед конференцією членів профспілки НАУ та профспілковим комітетом студентів.


5. ПОРЯДОК РОБОТИ ЖИТЛОВО-ПОБУТОВОЇ КОМІСІЇ

5.1 Члени Житлово-побутової комісії працюють під загальним керівництвом заступника голови профкому студентів по житлово-побутовій роботі.
5.2 Засідання Житлово-побутової комісії проводяться у міру необхідності, але не менше ніж два рази на місяць.
5.3 Засідання комісії вважається повноважним, якщо в його роботі бере участь більше половини її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів комісії.
5.4 Члени Житлово-побутової комісії (окрім інструкторів) беруть участь у засіданнях профспілкового комітету з правом вирішального голосу.
5.5 Житлово-побутова комісія працює за затвердженим нею планом. У разі необхідності комісія проводить позапланові збори.


ДОДАТОК № 1

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ЖИТЛОВО-ПОБУТОВОЇ КОМІСІЇ
• Захист прав та інтересів студентів та аспірантів, що проживають в гуртожитках;
• облік використання житлового фонду студмістечка, контроль за організацією поселення студентів, аспірантів у гуртожитки університету;
• організація та керівництво роботою студентських рад гуртожитків;
• контроль за діяльністю адміністрації студмістечка по забезпеченню належних житлових умов проживання та побуту студентів;
• робота у комісіях університету з питань поселення студентів до гуртожитків;
• ведення загального списку на поселення до гуртожитків університету;
• ведення контрольного списку на поселення до сімейних гуртожитків університету.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВИ
ЖИТЛОВО-ПОБУТОВОЇ КОМІСІЇ
Голова Житлово-побутової комісії відповідає за:
• керування та планування роботи комісії по напрямам, проведення засідань і ведення документації, протоколів комісії;
• роботу комісій (по поселенню, санітарної, по перепускному режиму);
• оформлення матеріалів для наочної агітації в гуртожитку;
• безпосередню участь у роботі профспілкового комітету студентів, відвідування засідань профкому.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВИ КОМІСІЇ З ПОСЕЛЕННЯ
• організовує поселення та виселення мешканців гуртожитків спільно з адміністрацією студмістечка та адміністрацією НАУ, виявляє студентів, що потребують поселення;
• готує питання на засідання ЖПК, що стосуються роботи комісії;
• приймає участь у розробці плану та порядку поселення студентів університету до нового навчального року;
• допомагає студрадам готувати карти поселення гуртожитків та постійно слідкує за її змінами, веде базу даних стосовно мешканців гуртожитків НАУ.
• розробляє пропозиції про покращення побутових умов проживання мешканців.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВИ САНІТАРНОЇ КОМІСІЇ
• здійснює контроль за виконанням санітарних норм при поселенні;
• здійснює контроль за проведенням «санітарних днів» у гуртожитках;
• виявляє та готує списки порушників санітарного стану кімнат та гуртожитках в цілому;
• готує питання на засідання ЖПК, що стосуються роботи комісії;
• на засіданнях ЖПК, рекомендує на відмовлення у поселенні на наступний навчальний рік мешканцям гуртожитку, що постійно порушували санітарний стан у кімнатах.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВИ КОМІСІЇ
ПО ПЕРЕПУСКНОМУ РЕЖИМУ
• готує питання на засідання ЖПК, що стосуються роботи комісії;
• співпрацює з службою охорони на покращення перепускного режиму та попередженню правопорушень у гуртожитках студмістечка університету;
• на засіданнях ЖПК, рекомендує на відмовлення у поселенні на наступний навчальний рік мешканцям гуртожитків, що постійно порушували правила внутрішнього розпорядку.

Примітки: ЖПК — Житлово-побутова комісія, СК — Санітарна комісія, КПР — Комісія перепускного режиму, КП — Комісія по поселенню.


Головна сторінка сайта Друкувати сторінку Написати листа адміністратору
 
Коротко
Актуально і оперативно!!!
Адреса профкому
Розклад пар
Реєструйтеся на форумі!
Copyright © 2007, Профком студентів Національного університету біоресурсів та природокористування України
Україна, 03041, вул. Героїв Оборони, 15 (навчальний корпус №3), кімната 24-а.
тел./факс: +38 (044) 527-85-63, Наші проекти E-mail: stprofcom@twin.nauu.kiev.ua
http://www.profcom.kiev.ua