Форум Пошук по сайту Карта сайту
 
 
Комісії

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ
ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ СТУДЕНТІВ НАУ


Ревізійна комісія профспілкового комітету студентів НАУ здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю профкому та нижчих за підпорядкуванням профспілкових організацій.
Вона виконує свої повноваження на основі єдності цілей, колективності, демократії, гласності,- дотримання принципів соціальної справедливості та законності, захисту інтересів студентства НАУ.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Ревізійна комісія обирається на звітно-виборчій конференції членів профспілки відкритим або закритим (таємним) голосуванням одночасно з профспілковим комітетом студентів НАУ та на той же строк повноважень.
1.2 Повноваження членів ревізійної комісії визначаються Статутом профспілки працівників освіти та науки України, Положенням про Профспілку працівників освіти і науки м. Києва та цим Положенням.
1.3 Ревізійна комісія на своєму засіданні (при наявності 50% членів комісії) обирає голову комісії та його заступника відкритим голосуванням, вводить до складу та виводить з складу комісії студентів, призначає інструкторів, переобирає голову та секретаря комісії.
1.4 Ревізійна комісія здійснює свою роботу на громадських засадах, хоча за активну діяльність та високу якість ревізій члени ревізійної комісії можуть бути нагороджені профспілковим органом грошовими преміями та пам’ятними подарунками в порядку, передбаченому для заохочення профспілкового активу.


2. ЗМІСТ РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

2.1 Ревізійна комісія проводить ревізії та перевірки фінансово-господарської діяльності профспілкового комітету НАУ.
2.2 Ревізійна комісія:
• здійснює контроль за виконанням профспілкового бюджету, кошторисів профкому;
• перевіряє повноту та своєчасність отримання членських профспілкових внесків, відрахувань на культурно-масову та фізкультурну роботу й інших надходжень, що передбачені в кошторисі;
• контролює повноту та своєчасність нарахування та виплати грошових надходжень за путівки на санаторно-курортне лікування, відпочинок, туризм, дієтичне харчування, що видаються за рахунок коштів державного соціального страхування студентам з частковою оплатою;
• перевіряє правильність призначення та виплат усіх видів грошової допомоги по соціальному страхуванню;
• перевіряє правильність обліку, розподілу, видачі та використання путівок, що видаються за рахунок коштів соціального страхування та ефективність використання асигнувань на організацію санаторно-курортного обслуговування та відпочинку студентів;
• контролює виконання законів, постанов та інструкцій керівних профспілкових органів з фінансово-господарських питань, плануванню та виконанню кошторисів;
• перевіряє збереження коштів та матеріальних цінностей, законність та господарську доцільність зроблених витрат, додержання режиму економії в витраті профспілкових та державних коштів, фінансової та штатної дисципліни;
• перевіряє правильність ведення бухгалтерського обліку коштів та матеріальних цінностей, а також достовірність встановленої звітності, що представляється керуючому органу;
• контролює термін та правильність проходження справ, ведення діловодства, дотримання встановленого порядку прийому до профспілки, видачу та збереження профспілкових документів, правильність складання статистичної звітності, розгляд та виконання критичних зауважень, висловлених на зборах (конференціях) членів профспілки, своєчасність розгляду пропозицій, заяв та скарг студентів;
• перевіряє роботу первинних профспілкових організацій на факультетах (в інститутах) у всіх сферах їх діяльності;
• вирішує конфліктні ситуації, що виникають між членами профспілки та профспілковими організаціями, профспілковим комітетом студентів НАУ.
2.3 Ревізійна комісія звітує про свою роботу перед членами профспілки на звітно-виборчій конференції, проте, у разі необхідності, у період між конференціями комісія інформує про стан фінансової роботи, витрат коштів та використання матеріальних цінностей, результати ревізій та перевірок керівний профспілковий орган.


3. ПОВНОВАЖЕННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

3.1 Ревізійна комісія має право:
• одержувати від профспілкових органів при проведенні ревізій та перевірок оригінали бухгалтерських, фінансових та інших необхідних документів;
• перевіряти фактичну наявність коштів і матеріальних цінностей та їх зберігання у матеріально-відповідальних осіб;
• одержувати в кредитних установах дані про наявність коштів на поточних рахунках органу, який ревізується, пояснення з виявлених фактів фінансово-господарських порушень;
• в разі необхідності залучати до проведення ревізій та перевірок профспілковий актив, працівників профспілкових органів, кваліфікованих спеціалістів.
3.2 Пропозиції ревізійної комісії щодо усунення виявлених недоліків і порушень є обов’язковими для органу, який ревізується та мають бути виконані в терміни, встановлені комісією. Профспілковий комітет не може приймати рішень про відміну пропозицій ревізійної комісії.
3.3 Постійно діючі керівні органи профспілки у місячний термін зобов’язані розглянути матеріали ревізій та перевірок і про прийняті рішення та вжиті заходи інформувати ревізійну комісію.
3.4 Керівники органу, що підлягає ревізії та матеріально-відповідальні особи мають, за вимогою комісії, надавати письмові та усні пояснення щодо виявлених фінансових порушень, розкрадань та недостач, а також в інших випадках при виникненні такої необхідності.


4. ОБОВ’ЯЗКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

4.1 Ревізійна комісія зобов’язана:
• якісно проводити ревізії та перевірки;
• розробляти і вносити до органу, що ревізується, пропозиції щодо усунення виявлених порушень і недоліків, контролювати хід їх виконання;
• про виявлені факти розкрадання коштів, матеріальних цінностей та інших зловживань разом з матеріалами ревізії передавати слідчим органам для притягнення винних осіб до відповідальності.
4.2 Члени ревізійної комісії несуть відповідальність перед конференцією членів профспілки НАУ.


5. ПОРЯДОК РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

5.1 Засідання ревізійної комісії проводяться у міру необхідності, але не менше як один раз на рік.
5.2 Засідання комісії вважається повноважним, якщо в його роботі бере участь більше половини її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини її членів.
5.3 Члени ревізійної комісії беруть участь в засіданнях профспілкового комітету з правом дорадчого голосу. Голова ревізійної комісії, а за його відсутності, заступник голови бере участь у засіданнях президії профспілкового комітету з правом дорадчого голосу.
5.4 Ревізійна комісія працює за затвердженим нею планом. У разі необхідності комісія проводить позапланові ревізії та перевірки.
5.5 Витрати, пов’язані з забезпеченням діяльності ревізійної комісії, проводяться за рахунок коштів профспілкового комітету студентів НАУ.


Головна сторінка сайта Друкувати сторінку Написати листа адміністратору
 
Коротко
Актуально і оперативно!!!
Адреса профкому
Розклад пар
Реєструйтеся на форумі!
Copyright © 2007, Профком студентів Національного університету біоресурсів та природокористування України
Україна, 03041, вул. Героїв Оборони, 15 (навчальний корпус №3), кімната 24-а.
тел./факс: +38 (044) 527-85-63, Наші проекти E-mail: stprofcom@twin.nauu.kiev.ua
http://www.profcom.kiev.ua